בר מצוה – חסידי 1

בר מצוה חסידי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~
~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~

בעזהשי"ת
בשבח והודיה לה' יתברך על כל הטוב אשר גמלנו
הננו מתכבדים להזמין את כבודו וב"ב הי"ו
להשתתף בשמחתנו
שמחת הבר מצוה של בננו היקר
הב' ברוך מרדכי נ"י
שתתקיים בעז"ה ביום ראשון
י"א בתשרי תשע"ה (למס' 6.10.2014)
באולמי "ארגמן" רח' בית הדפוס 22 גבעת שאול ירושלים
סעודת מצוה בשעה 20:30
ואי"ה בשמחתכם ישמח לבנו גם אנו
אהרן צבי אסרייכער
בהרה"ח ר' שלו' אסטרייכער ז"ל
ורעיתו
ירושלים ת"ו

עליה לתורה חסידי 1

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם
גם אנו מתכבדים בקריאה של חיבה
להזמינכם להשתתף בשמחת נכדינו היקר נ"י
הרב פסח אליהו כהן ורעיתו    הרב יוסף שלום לוי ורעיתו
הרב מאיר פרידמן ורעיתו   הרב יצחק אברהם מאיר
העליה לתורה אי"ה בשב"ק פרשת כי תצא
בביהכנ"ס חסידים “עבודת ישראל” קאזניץ
רח' מעוז 1 רמות א' ירושלים
תחילת התפילה בשעה 8:30
קידושא רבא לאחר התפילה