חתונה – חב"ד 1

חבד 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~
~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~
בעזהי"ת
אנו מודים לד' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו
בנישואי צאצאינו החתן התמים הרב מ' מנחם מנדל שיחי'
עם ב"ג הכלה המהוללה מ' חנה תחי' בת הרב שלום דובער ז"ל,
הקבלת פנים, החופה וסעודת החתונה תהי' בעזה"י למז"ט ביום החמישי,
"חג הגאולה", ראש השנה לחסידות י"ט בכסלו תשע"ד (15.12.11),
הבא עלינו ועל כל ישראל יחיו, לטובה ולברכה, במלון "שערי ירושלים" סנטר 1
רח' ירמיהו 43 ירושלים, בשעה החמישית * בשעה טובה ומוצלחת.
בשמחה ובטוב לבב נקרא לידידינו ומכירנו, אשר יואילו נא לשמוח אתנו יחדיו,
ביום שמחת לבבנו, ולברך את הזוג יחיו, ואותנו כולנו, בברכת מז"ט וחיים מאושרים בגשמיות ורוחניות.
הא-ל הטוב, הוא יתברך, יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו,
בתוך כלל אחב"י יחיו, בברכות מאליפות מנפש ועד בשר.
ובקרוב ממש נזכה לשמוח ב"שמחת עולם על ראשם"
בגאולה האמיתית והשלמה
מוקיריהם ומכבדיהם
הורי החתן                 הורי הכלה
הרב לוי הלוי ושטערנא וויינבערג                                יוסף יצחק קופצ'יק וזוג'
יוהנסבורג                                                         ירושלים עיה"ק

תפארת בנים אבותם
הרב פרץ וזוג' חי' יוטא שי' העכט     הרב מאיר זעליג טורהניים
*הקבלת פנים בשעה 5:00 בישיבת תורת אמת רח' ירמיהו 16, החופה בשעה 6:00